αρχική σελίδα MusicHeaven κεντρική σελίδα του blog περισσότερα Blogs
το κακό...
πάρτε το χαμπάρι ξαναρχόμαστε
Home

30 Σεπτεμβρίου 2009, 22:52
ἀπάντησις kid στὸν περίθοο


video 

 

 we don't need no education, ῥε


- Στείλε Σχόλιο


19 Σεπτεμβρίου 2009, 23:36
teachers, leave the kids to live


τὸ mail στὸν heartbreak-kid, στέλνει ὁ περἰθοος: 

"ἀναφορὲς ἐπὶ ἀναφορῶν ἔχουν γραφτῇ, γιὰ τὸ ποιὸ εἶναι τὸ καλλίτερο συγκρότημα. τὰ συγκροτήματα δὲν μποροῦν νὰ διακριθοῦν βάσει τοῦ ποιὸ εἶναι καλλίτερο.
μποροῦν νὰ διακριθοῦν ὅμως βάσει χαρακτηριστικῶν τους. ἕνα ἀπὸ αύτὰ εἶναι ἡ εὐφυία. τὸ πιὸ ἰδιοφυὲς συγκρότημα ἦταν οἱ pink floyd.
ἂπὸ τὰ πλέον ἰδιοφυὴ τραγούδια τους ὑπῆρξε τὸ another one brick on the wall. ὄχι τόσο γιὰ τὸ ὅτι ἦταν μιὰ γροθιᾶ στῖς ἀντιληψείς τοῦ τότε καθεστημένου, ὅσο γιατὶ ἔθετε σὲ τελείως διαφορετικὴ βάσι, ἀκόμα καὶ τὴν διδασκαλία. γιὰ ὅσους εἶχαν τὴν τύχη νὰ διδαξουν ἔστω καὶ μία φορὰ στὴν ζωή τους, ὅ,τι ἀντικείμενο καὶ ἄν ἦταν αὐτό, τὸ τραγούδι αὐτὸ θὰ μποροῦσε κάλλιστα νὰ ἀποτελέσῃ ἐγχειρίδιο τους
ἄρθρον πρῶτον, κύριε καθυστερημένε: τὰ παιδιὰ δὲν χρειάζονται μάθησι. εἶσαι καθυστερημένος ἄν στέλνης ἀκόμα τὰ παιδιά σου στὸ σχολεῖο καὶ στὸ φροντιστήριο γιὰ νὰ μάθουν. τὰ παιδιὰ ἔχουν τὴν μάθησι μέσα τους. τὶς γνώσεις, κτῆμα τους. εἶσαι βλάκας, ἄν νομίζῃς ὅτι τὰ παιδιὰ ποὺ ξέρουν νὰ δουλεύουν κινητὰ σαν μπρίκι, σὲ ἔχουν ἀνάγκη νὰ τοὺς μάθῃς γεωμετρία. τὴν ξέρουν καλλίτερα ἀπὸ σένα ποὺ κάνεις κάθε μέρα ἐπαναλήψεις, ἀπὸ κόμπλεξ μὴν κάνεις κανα λάθος
ἄρθρον δεύτερον, κύριε ἀνίκανε:τὰ παιδιὰ πρέπει νὰ κάνουν λάθος. εἶσαι ἀνἰκανος ἄν θεωρῃς λάθος τὶς ἀπαντήσεις ποὺ σοῦ δίνει ἕνας μαθητης. ὁ μαθητὴς κανει λἆθος ἐπειδὴ σκέφτεται, κύριε μουχλα. τὸ δικό σου μυαλό δὲν σκέφτεται ἐλεύθερα, πιά. μετὰ ἀπὸ 12 χρόνια σχολεῖο και τουλάχιστον 4-κατ'οῦσίαν-ἐπὶ πτυχίῳ τὸ μόνο ποὺ μπορεῖς νὰ κάνῃς εἶναι νὰ κοντρολάρῃς τὴν σκέψι σου, μὴν τυχὸν καὶ κάνεις λᾶθος μπροστὰ στὰ παιδιά καὶ γίνεις ρεζίλι. γι αὐτὸ προσπαθεἶς νὰ κοντρολάρῃς τὴν σκέψι τὦν μαθητῶν σου και τὰ κάνεις σαν τὰ μουτρα σου, κύριε κοντρολαρισμένε. κἀποιος ἔλεγε ὅτι δὲν ὑπάρχουν λανθασμένες ἀπαντήσεις. ὑπάρχουν, ἀπλῶς, διαφορετικοί δρόμοι ποὺ ὁδηγοῦν στὸ σωστό.

ἄρθρον τρίτον:τὰ παιδιὰ πρέπει νὰ εἶναι ἐλεύθερα κύριε δάσκαλε. ποτέ σου δὲν θὰ δεχθῇς ὅτι ἡ χρονικὴ συγκυρία σὲ ἔφερε μπροστὰ άπὸ τὰ θρανία καὶ τοὺς μαθητές σου πίσω ἀπὸ αὐτά. καὶ ὅταν τὸ παίζῃς δάσκαλος τὸ μόνο ποὺ κάνεις εἶναι νὰ προσπαθῇς νὰ βἀλῇς τὰ κεφάλια ποὺ βρίσκονται ἀπ' ἔναντί σου σὲ σειρά. νὰ τὰ τοῦβλα ποὺ θες. γι αὐτὸ κυριε δἀσκαλε δὲν θὰ γίνῃς ποτὲ δἀσκαλος.
δι' ὅτι δὲν σὲ ἔχουν βάλῃ γιὰ να διδάξῃς. σὲ ἔχουν βάλει νὰ ἡγηθῇς. νὰ εἶσαι καθηγητὴς καὶ καθοδηγητής. νὰ καθοδηγήσῃς μιὰ νέα στρατιά κοντρολαρισμένων μυαλῶν, βγάζοντας ἀπὸ τὸ κεφάλι τους τὴν γνώσι ποὺ κατέχουν. πεπεισμένα ἔτσι ὅτι ὁ φωτισμένος τους δάσκαλος, ποὺ τους ἔμαθε σωστὰ μαθηματικὰ καὶ γραμματική, ἔκανε σώστα τὴν δουλειά του."


8 σχόλια - Στείλε Σχόλιο


14 Σεπτεμβρίου 2009, 20:52
the dark side of new people on the moon


τὸ mail στέλνει, ὁ περἰθοος:

"σοσιαλισμός. ὁ μεγάλος ἐχθρός τῆς ἀμερικῆς.ὄχι, δι' ὅτι ἀντιπροσωπεύει ἕναν λιγότερο ἐλεύθερο κόσμο-ὅπως θὰ διατείνονταν our fellow americans, ἀλλὰ δι'ὅτι δεσμεύει διαφορετικὰ τὸν ἄνθρωπο. οἱ μὲν τὸν δεσμεύουν με δάνεια καὶ ὑπερκαταναλωτισμό οἱ δε μὲ ἀπόλυτη ἀφοσίωσι στὸν κρατισμό. μεγάλη ἡ σύγκρουσι, χρόνια τώρα τῶν δυο κόσμων. γελιέσαι ἄν νομίζῃς ὅτι ἡ σύγκρουσι ἔγινε γιὰ τὰ παραπάνω. ἡ σύγκρουσι ἔγινε καὶ γίνεται λόγῳ τοῦ παραμυθιοῦ. κανένα παραμύθι δὲν λέει ψέμματα. δὲς καθαρά, τὶ λέει ἡ ἑλληνικὴ γλωσσα.παρά + μυθος.σοῦ τὸ χω πεῖ προφορικά ἀλλὰ δὲν τὸ κατάλαβες. ἔτσι σοῦ τὸ λέω καὶ μὲ ἱστοριούλα, μπας καὶ περάσῃ στὸ ὑποσυνείδητο. μιᾶς καὶ τὸ συνειδητό σου εἶναι γεμάτο λίπος. τὶ λένε τὰ παραμύθια? τὸ καλὸ πολεμάει μὲ τὸ κακό. ἔτσι εἶναι. οἱ καλοί πιάσανε τὰ μετερίζια καὶ οἱ κακοί τὰ ὑψώματα. ἀλλου γίνονται σοσιαλιστές καὶ ἀλλου καπιταλιστές. καὶ τρέχα συ μὲ τὰ σημαιάκια γιὰ παραπάνω βασικὸ μισθό.
ἡ σύγκρουσι ἔφτασε στὸ διάστημα. καὶ οἱ ἀμερικανοι φτάσανε στὴν σελήνη. γιὰ πρώτη φορά. μιὰ σειρὰ επιτυχιῶν τῆς ΕΣΣΔ ἑκείνη τὴν ἐποχή φέρνουν τὸν ἄνθρωπο στὸ φεγγάρι. ἀπὸ τὰ δυτικά. καὶ ὅλοι περιμέναμε τότε νὰ γίνῃ ἡ σελήνη "χῶρος" πειραμάτων εγκαταστάσεων, εργοστασίων κ.ο.κ. καὶ ξαφνικά, οἱ άνταγωνιστὲς σοβιετικοί αὐτοκτονοῦν τὸν σοσιαλισμό τους καὶ ο γκορμπατσόβα τοὺς ὁδηγεῖ ὁμαλῶς στὴν μετάβασι-παράδοσι. καὶ τὸ ὅνειρο κατάκτησης τοῦ διαστήματος ἔγκαταλείπεται κι ἀπὸ τὶς δυο μεριές. ἐν μὶα νυκτι, ἡ σελήνη δὲν ἐνδιαφέρει πλέον τοὺς ἀμερικάνους. τὴν εἰδαμε ὅλοι καὶ τὴν φχαριστηθήκαμε. πᾶμε γιὰ τὸν ἄρη
τὰ χολιγουντιανὰ στούντιοζ εἶχαν βάλει τὰ καλά τους, ἀπὸ νωρίς. τὸ εἰδικὸ χῶμα εἶχε ἀπλωθῇ ὅπου ἔπρεπε καὶ τὸ μεγάλο διαστημόπλοιο δέσποζε. σὲ ἕνα στούντιο πρέπει νὰ ἔχῃς καλό φωτισμό. σὲ παραπάνω ἀπὸ δυο μεριές-γωνίες, ἴσως. δὲν μπορεἶς νὰ ἀποφύγῃς τὶς πολλαπλές σκιές. στὴν σελήνη ὑπάρχει ἔλλειψι βαρύτητας. στὸ στούντιο δὲν μπορεῖς νὰ τὸ κάνῃς στὸν ἴδιο βαθμό. τουλάχιστον ὄχι τόσο ὧστε νὰ αποφύγῃς πατημασιά βαθιά σὰν ἐλεφαντάκι σὲ αλεύρι. στὸ στούντιο μπορεῖς νὰ βγάλῃς φωτογραφίες ἀπὸ ὁποιο ὕψος θες. στὴν σελήνη δὲν μπορεῖς νὰ τραβήξῃς τὸν ἑαυτό σου καὶ κάποιον ἄλλο ἀπὸ ψηλά, ἐκτὸς ἄν ὑπάρχῃ καὶ τρίτο ἄτομο σὲ ἕναν λόφο.
ἔχει πάει ὁ ἄνθρωπος στὴν σελήνη. τὸ πότε πῆγε εἶναι θέμα τῶν καλῶν καὶ τῶν κακῶν. οἱ κακοί θὰ σὲ πείσουν νὰ ἀσχολεῖσαι μὲ τὰ καθημερινὰ προβλήματα ποὺ οἱ ἴδιοι σοῦ δημιούργησαν. καὶ θὰ περιμένουν νὰ πᾶνε στὴν σκοτεινὴ πλευρὰ τῆς σελήνης, πρῶτοι.

μιὰ φορὰ καὶ ἕναν καιρό, μιὰ ἀποστολὴ φέρνει ἕναν ἀστροναύτη σὲ μιὰ ἀθέατη πλευρὰ ἕνὸς πλανήτη. ὁ ἀστροναύτης κοιτάει ἀποσβολωμένος καὶ μονολογεῖ, "ω θεε μου" στὴν γλωσσα του. ἀμέσως, ἡ ζωντανή μετὰδοσι μὲ τὸν ἔξω κόσμο, διακόπτεται..."


- Στείλε Σχόλιο


05 Σεπτεμβρίου 2009, 13:38
man on the moon


video 


στὸ επόμενο: ὁ
περίθοος πιάνεται απὸ τὸν στιχο τῶν ἀμερικάνων πυξ λαξ, rem: "ιf you believed they put a man on the moon" καὶ στέλνει τὸ κείμενο του γιὰ τὴν "κατάκτησι" τῆς σελήνης στὸ blog τοῦ heartbreak-kid

- Στείλε Σχόλιο


02 Σεπτεμβρίου 2009, 21:00
ἔρχονταιιιιιιι + quiz


video 

 

ἔπι τέλους ἔρχονται. ἡ χαρά του μεταπολιτευτικοῦ ἕλληνα. ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο ἔπεσε ἡ ψευτοχουντα. γιὰ νὰ μπορῇ νὰ καβλαντίζῃ ἡ κυρα-κομπρέσσα καὶ ὁ κυρ-μαλάκας. πέρασαν οἱ εὐρωεκλογές, ἔρχονται οἱ ἐθνικὲς γιὰ νὰ μὴν μᾶς φύγῃ-πάλι- ἡ στύσι καὶ καπάκι θὰ κάνουμε καὶ δημοτικές. μετὰ τὸ πασοκ θὰ ζητήσῃ ψόφο ἐμπιστοσύνης μὲ προσφυγή στὶς κάλπες-γαμῶ τὶς δημοκρατίες,ε?- ἡ ΝΔ θὰ πάρῃ τὸν ποῦλο(ποὺ τῆς ἀξίζῃ), κατόπιν θὰ γίνουν ξανά εὐρωεκλογές καὶ πάει κλαίγοντας. ἀσάλιωτα καὶ μὲ ὑπόθετα viagra. 

 

καὶ τὸ quiz: ποιὸ μέλος τοῦ ΜΗ κατεβαίνει γιὰ ὑποψόφιος βο(υ)λευτής? 


1 σχόλια - Στείλε Σχόλιο


ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συγγραφέας
heartbreak-kid
εξωτερικές εργασίες σε γραφείο τελετώνΠερί Blog
blogs.musicheaven.gr/heartbreak-kid

εμπνευσμένο από την κορυφαία ελληνική ταινία της τελευταίας 25ετίας...Tags
Επίσημοι αναγνώστες (8)
Τα παρακάτω μέλη ενημερώνονται κάθε φορά που ανανεώνεται το blogΓίνε επίσημος αναγνώστης!


Πρόσφατα...


Δημοφιλέστερα...
Αρχείο...


Φιλικά Blogs


    Links    Ανάπτυξη MusicHeaven.gr, Hosting interTEN
    Όροι Χρήσης