αρχική σελίδα MusicHeaven κεντρική σελίδα του blog περισσότερα Blogs
το κακό...
πάρτε το χαμπάρι ξαναρχόμαστε
Home

11 Ιανουαρίου 2009, 15:51
έκάναμεν ἐπανάστασι


ξεκινάω μὲ μιὰ τεράστια συγγνώμη ποὺ δὲν βάζω γιὰ τίτλο "Έκανα λάθος, να με συγχωρείτε" ποὺ μοῦ πρότεινε ἡ fler(ἄσχετο: πῶς καταφέρατε κει πάνω νὰ κάνετε καὶ τὴν fler νὰ χάσῃ τὸ χιοῦμορ της, μόνο ἕνα περου ξέρει). μὲ ταλανίζει γιὰ μέρες ἡ σκέψις, νὰ κάνω πραξικόπημα καὶ νὰ άναλάβω τὶς τυχες τοῦ site. πράγμα δύσκολο,μιᾶς καὶ εἶναι γνωστό, ὅτι τὀ ΜΗ εἶναι ἀπὸ τὰ πιὸ ἀπροσπέλαστα site ποὺ ὑπάρχουν στὸ net. γι' αὐτὸ, μοῦ γεννήθηκε ἡ ἰδέα νὰ κάνῃ πραξικόπημα τὸ ΜΗ καὶ νὰ ἀναλάβῃ τὶς τυχες τῆς χωρας. μὲ λέει, ποὺ μὲ λέει ἀκροδεξιό ὁ mprizas. μὴν πάει χαμένη ἡ φαια οὐσία ποὺ κατανάλωσε. πιὸ συγκεκριμένα:

Πρωθυπουργός: θὰ περιμένατε, τὴν θέσι αύτή, νὰ τὴν καταλάβῃ ὁ jorge. δὲν ὑπὰρχει καμμία ἔκπληξις καὶ πρῶτος ὑπουργός εἶναι πράγματι ὁ ἐμπνεστὴς τῆς ἰδέας τοῦ site. ἐν ἀντιθέσει μὲ ἄλλα πραξικοπήματα, ὁ ἔν λόγῳ πρωθυπουργός δίνει πολλὲς ἐξουσίες στοὺς ὑπουργούς του καὶ ἐπεμβαίνει μόνο γιὰ νὰ ἐξορίσῃ ἀπὸ τὴν χώρα ὅσους ἔχουν λόγική...σόρρυ ἐννοῶ ὅσους ἀπειλοῦν τὴν καθεστηκυία τάξι.

ὑπουργὸς ἐξωτερικών: ὁρίζεται ὁ sea_like_eyes. μὲ τὸ σκεπτικό νὰ βάλουμε ἕνα ὡραῖο παιδί(κατὰ δήλωσιν τοῦ ἰδίου) καὶ νὰ σαγηνεύουμε τοὺς ἐξωτερικοὺς ὑπουργούς. παραλλήλως, ἡ-παγκοίνως-γνωστὴ κλίσις τοῦ ἐν λόγῳ μέλους στῖς ξένες γλῶσσες-στῆν σαλόνικα εἶναι γνωστός καὶ ὡς ὁ τετράγλωσσος δαίμονας-κάνει πιὸ εὔκολη τὴν ἐπικοινωνία μὲ τὸν ἔξω κόσμο. ὑφυπουργος, διορίζεται ἡ kou(kou)_matina γιὰ τὶς ἐπαφές μὲ κουβα

ὑπουργὸς ἀπασχόλησης καὶ κοινωνικῆς προστασίας: ὁρίζεται ἡ pashalina_makia. ἡ τοποθέτησίς της μπορεῖ νὰ προκαλέσῃ ἀνβτιδράσεις, ἀλλὰ ποιος ἄλλος μπορεῖ νὰ καταλάβῃ καλλίτερα τὴν μάστιγα τῆς ἀνεργίας, ποὺ μαστίζει τὸν σημερινό ἕλληνα? παραλλήλως, ἡ γνωστή σὲ ὅλους μας εὐαισθητοποίησίς της γιὰ τὰ ναρκωτικά, διαλύει κάθε σύννεφο  ἀμφισβήτησης. ὑφυπουργός, ἡ tren

ὑπουργὸς οἰκονομίας: τὸ μέλος mprizas. γιὰ νὰ μαζέψῃ ὅσα δὲν πρόλαβε ὁ  ἀλογοσκούφης ;) ὑφυπουργός, ἕνας ἐκ τῶν φίλων του. δικῆς του ἐπιλογῆς-καὶ τὰ premium ἔτσι τὰ βγάζει

ὑπουργὸς ἀνάπτυξης: ἡ pastella. τῆς δίνεις ἕνα κομμάτι ξύλου, ἕνα κομμάτι λαστίχου, δυο κουμπιά καὶ μιὰ κλωστή καὶ σοῦ φτιάχνει πιεσόμετρο. ποιόν νὰ βάλουμε, δηλαδή? ἑμένα? ὑφυπουργός, κάποιος, τὸν ὁποῖο δὲν συμπαθεῖ, γιὰ νὰ χῃ κάποιον νὰ κατηγορῇ ὅτι τῆς ὑποσκάπτει τὸ ἔργο.

ὑπουργὸς ἀγροτικῆς ᾶνάπτυξης καὶ τροφίμων: ὁ astron. θὰ προσδώσῃ μιὰ ἐπιστημονικὴ χροια στὸ ὑπουργεῖο. μπορεῖ τὶς ἐξαγγελίες του νὰ μην τὶς καταλάβῃ κανείς, ὅμως σίγουρα τὰ ἀποτελέσματα θὰ εἶναι πέραν κάθε προσδοκίας. πρῶτος στόχος: καλλιέργεια ραπανακίων στὸν πλανήτη πλούτωνα. ὑφυπουργό δὲν ἔχει, μιᾶς καὶ δὲν ὑπάρχει θνητὸς νὰ σταθῇ ἐπάξια δίπλα του.

ὑπουργὸς δικαιοσύνης: ὁ gl.ψυχραιμία, σωστὴ κρίσις, ἀμεροληψία. δοκιμάστηκε στὶς πιὸ δύσκολες συνθῆκες. ὑφυπουργός, δὲν χρειάζεται

ὑπουργὸς ἐμπορικὴς ναυτιλίας και νησιωτικῆς πολιτικῆς: ὁ aiolos_m. ἔχει ἀποκτήσει ἐμπειρία καὶ μετὰ τὸ πέρασμα του ἀπὸ τὰ πιὸ ἀπομακρυσμένα μέρη, μπορεῖ νὰ καταλάβει καλλιον οἱουδήποτε τὶς θαλάσσιες-καὶ ὑποθαλάσσιες-ἀνάγκες τῆς χωρας. ὑφυπουργός, τὸ μέλος kalligeris(γιὰ λίγους)

ὑπουργὸς μεταφορών καὶ ἐπικοινωνιών: δύσκολος ἐπιλογή. μάλλον unick, μιᾶς καὶ πρόσφατα ἀνακάλυψε ὅτι ὑπάρχουν καὶ ἄλλοι τρόποι μεταφορᾶς πλην τοῦ αὐτοκινήτου. 

ὑπουργὸς ΠΕΧΩΔΕ: ὁ audioslave. γιὰ νὰ γίνῃ τὸ γήπεδο τοῦ παναθηναἱκοῦ, ὅπου γουστάρουμε. ὑφυπουργός, ἡ magicadespell

ὑπουργὸς μακεδονίας-θράκης: ἡ peace18. δὲν ξέρει κανεις τὴν μακεδονία καὶ τὴν θράκη, καλλίτερα. θὰ ἐξορίσῃ παν μη μακεδονικόν, θὰ ἀπαγορεύσῃ τὴν εἴσοδον σὲ βδελυροὺς ἀθηναίους καὶ θὰ ἀνοίξῃ κι ἄλλα ξενυχτάδικα. ὅ,τι θέλει κάθε σύγχρονος θρακομακεδόνας, δηλαδή. ὑφυπουργός, ἡ ariadni0(ὁσα ἑννιάρια ἔχει)

ὑπουργὸς ὑγείας καὶ κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης: ἡ neerie. μιὰ ματιὰ στὸ blog της, θὰ σᾶς πείσῃ. ἔτοιμη γιὰ νὰ θεραπέυσῃ τὸ κάθε τί, ἀπὸ πόνους στὸ στομάχι μέχρι ψυχολογικὰ προβλήματα, τὰ ὁποία προκύπτουν ἀπὸ ἀλλεργία στὶς γατες. ἀλληλέγγυα, γιὰ τὸ κάθε τι, μιᾶς καὶ τὰ ἔχει περάσει ὅλα-ἐκτὸς, ἴσως, ἀπὸ μαγουλαδες. ὑφυπουργός, ἡ f_angel, ἡ ὁποία ἀρχίζει νὰ τὰ παθαίνῃ ὅλα, ἀπὸ τώρα 

ὑπουργὸς τουριστικής ἀνάπτυξης: ὁ deos. ἔχει ἐπισκεφθῇ τὰ πάντα. ἔχει κάνει τὰ  πάντα. ἄν γυρίσῃς νὰ τοῦ πῇς ὅτι πῆγες σὲ κάποιο μέρος, θὰ ἀρχίσῃ νὰ σοῦ ἀραδιάζῃ 35 μπαράκια καὶ 25 ρεστωραν ποὺ ἐπεσκέφθῃ. παραλλήλως, ἔχει καὶ ἐντυπωσιακὲς προτάσεις γιὰ ἐκμοντερνισμό τοῦ τουρισμοῦ. παράδειγμα, προσφορὰ σὲ ὅσους τουρίστες ἔρχονται στὴν ἑλλάδα, μικρῆς κρέπας μὲ σοκολάτα καὶ τυρί. τὸν ὑφυπουργό, τὶ νὰ τὸν κάνῃ ?

ὑπουργὸς πολιτισμού: ὁ μοναδικός ἐκτὸς ΜΗ. ἀλκίνοος ἰωαννίδης. παύεται παν μη  ἔντεχνο. ἐξορίζονται, spotlight_dancer καὶ λοιποί μεταλλάδες. λοβοτομή σὲ ὅσους δὲν βάζουν mic στὸ ΕΡΑ-ΜΗ(χορηγός μέγαρον μουικῆς ΜΠΟΥΑΤ). ὁ πολιτισμός, ἐπὶ τέλους, ἐπιστρέφει στὴν πολυβασανισμένη ἕλλάδα. ὑφυπουργός, kit_kat

ὑπουργὸς Παιδείας: ὁ gazakas. κόβεται τὸ ἐθνικῆς καὶ τὸ θρησκευμάτων. ὑφυπουργός, ὁ τσίπρας

κυβερνητικός ἐκπρόσωπος, μετὰ τὰ τελευταία γεγονότα, ἡ fler


10 σχόλια - Στείλε Σχόλιο

Σχόλιο από Deos (11.01.2009)
Ήξερσ ότι αυτό το υπουργείο θα μου έδινες πριν σε διαβασω :P
Διαπλεκομεναααααααααα..

Εσωτερικού και Αιγαίου δε βλέπω..

Την ώρα του ανασχηματισμού βάλε φωνή..


Σχόλιο από Fler (11.01.2009)
Καλά εσύ με μια απάντησή μου σε ένα ποστ σου έστειλες στα απωλεσθέντα το χιούμορ μου..;Ε, με αδικείς!
Αλλά παρόλα αυτά σ' ευχαριστώ πολύ για τη θεσούλα, θα κοιτάξω όμως να παραιτηθώ τώρα στα κοντά γιατί από κάτω έχει πιο ωραία θέα :p


Σχόλιο από Peace18 (11.01.2009)
Ποιός θα περίμενε ότι θα γινόμουν υπουργός σε ενα υπουργείο που έχω "επιτεθεί" 1000αδες φορες... Χαίρομαι που έχεις σχηματίσει μια τόσο γλυκιά γνωμη για μένα!
(Κι εγώ δεν χρειάστηκε να κάνω ούτε καν σχόλιο στα προηγουμενα ποστ σου!!!)


Σχόλιο από chocolat (11.01.2009)
Μία καθ' όλα αξιοκρατική κυβέρνηση, μα το Μέγα Διονύσιο!! (πάντως βελτιώνεται η αμνησία σιγά σιγά, χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό!)

Σχόλιο από thank (11.01.2009)
Ξέχασες να μας πεις ποια θέση θα πάρεις εσύ. Προτείνω κάποια Γενική Γραμματεία Ειδικών Υποθέσεων (ΚΥΠ, Α2, και γενικά οτιδήποτε κρατάει αρχεία καταγράφει και οργανώνει τη σχετική προπαγάνδα). Ασκώντας το Δημοκρατικό της δικαίωμα. Είσαι μανούλα σ' αυτά.

Και επειδή το σύστημα ειναι απόλυτα διεφθαρμένο και διαπλεκόμενο (οι εικονιζόμενοι ίσως ήταν μία λύση ...) θα πρότεινα και μια θεσούλα στο υπ τύπου. Ειδικός σε θέματα εντύπων κοινωνικής κριτικής (Ciao κλπ). Ξέρεις, που συχνάζε ο τάδε, ποιος κυνηγάει την τάδε γκόμενα κλπ.

Την έβαψα τώρα... θα με πιασει η ομάδα κρούσης στο στόμα της τώρα και ποιος της χάρη μου. Πάρε και το IP, κατέγραψε και ποτε, πως κλπ .. και θα έχεις θεματάκι. Θα σε βγάλει και ο Ντέος στην εκπομπούλα του.

Αν και μαλλον δεν κάνεις. Προτείνεις και πολλούς που δεν ασχολούνται ενεργά με το ΜΗ. Είσαι οφ.


Σχόλιο από F_ANGEL (11.01.2009)
Εγώ μιας κι αρρωστώ συχνά θα δεχθώ τη θέση για την οποία με πρότεινες έτσι για να χω κι ένα α' μέσο στα νοσοκομεία..

Προς το παρόν μέχρι να δούμε αν θα δεχθεί τη θέση του υπουργού η neerie εγώ παω μπουζούκια(άδικα να μου την λένε για τα σκυλάδικα δλδ?Παω να τα ακούσω live λοιπόν)!!


Σχόλιο από pastella (12.01.2009)
Επιτέλους ένα κυβερνητικό σχήμα αποκεντρωμένο. Το μισό ΒΚ είναι εδώ. Εκπροσωπείται επάξια και η Κύπρος.

Αμύνης ποιος θα μπεί;


Σχόλιο από sea_like_eyes (12.01.2009)
δεν μπορεσα να διαβασω ολοκληρο το κειμενο . . . ειχα δουλεια . . . (με την γλωσσα)

Υ.Γ ας παιξω ακομα μια φορα το riff του ''the four γλωσσ-ement ''

Y.Γ παιδι,εξυπνο το κειμενο . . . παντα τετοια !!!


Σχόλιο από neerie (12.01.2009)
ευχαριστώ για την πρόταση, αποδέχομαι όμως μόνο αν θα σε έχω σύμβουλο, χρειάζομαι κάποιον να με μαλώνει όταν κλαίω δημόσια - και να μου λέει από τι να προσέχω


Σχόλιο από uNick (21.01.2009)

Μήτσε, τα μισά υπουργεία - και ειδικά το δικό μου και του Δέοντα - ήταν επιλογές προβλέψιμες. Αν και με έτσουξε λιγάκι το δικό μου (μα, τα ήξερα τα άλλα μέσα, απλά ούτε φανταζόμουν ποτέ πως θα τα χρησιμοποιούσα), εύγε νέε μου, καλό το ποστάκι.Για να στείλετε σχόλιο πρέπει να έχετε συνδεθεί ως μέλος. Πατήστε εδώ για να συνδεθείτε ή εδώ για να εγγραφείτε.

Επιστροφή στο blog


ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συγγραφέας
heartbreak-kid
εξωτερικές εργασίες σε γραφείο τελετώνΠερί Blog
blogs.musicheaven.gr/heartbreak-kid

εμπνευσμένο από την κορυφαία ελληνική ταινία της τελευταίας 25ετίας...Tags
Επίσημοι αναγνώστες (8)
Τα παρακάτω μέλη ενημερώνονται κάθε φορά που ανανεώνεται το blogΓίνε επίσημος αναγνώστης!


Πρόσφατα...


Δημοφιλέστερα...
Αρχείο...


Φιλικά Blogs


    Links    Ανάπτυξη MusicHeaven.gr, Hosting interTEN
    Όροι Χρήσης