ελληνική μουσική
338 online   ·  205.665 μέλη

Θέμα: Βραβεία RegioStars για καινοτόμα περιφερειακά σχέδια

axilleas23
Σολίστ
Chat
12.01.2013, 13:43

Πέντε καινοτόμα έργα με συμμετοχή οργανισμών από αυστρία, Φιν-λανδία, γροιλανδία, Βόρεια ιρλανδία, Σκωτία, Σουηδία, Πολωνία, ιτα-λία, λετονία, ολλανδία, Σλοβακία, Μεγάλη Βρετανία και ελλάδα δια-κρίθηκαν στα βραβεία RegioStars 2012 για τη συμβολή τους στην πε-ριφερειακή ανάπτυξη. Στόχος των βραβείων είναι να εντοπιστούν κα-λές πρακτικές που έχουν συγχρηματοδοτηθεί από την Πολιτική Συνο-χής της εε (ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης ή ταμείο Συ-νοχής) και προάγουν την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας.107 έργα διεκδίκησαν τα βραβεία, εκ των οποίων διακρίθηκαν τα ακό-λουθα: Eco World Styria (κατηγορία "Έξυπνη ανάπτυξη"): Πρόκειται για δίκτυο που λειτουργεί στην περιφέρεια Styria της αυστρίας και στοχεύ-ει στην αύξηση και συγκέντρωση εταιρειών καθαρής τεχνολογίας στη συγκεκριμένη περιοχή. από την έναρξη του έργου, έχουν δημιουργη-θεί περίπου 5.000 νέες θέσεις εργασίας, με μέση αύξηση του προ-σωπικού των εταιρειών που ξεπερνά το 10%, ενώ στόχος είναι οι 180 εταιρείες να συγκροτήσουν ένα παγκόσμιο κέντρο οικοκαινοτομίας.Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eco.at/ GRaBS (κατηγορία "Βιώσιμη ανάπτυξη"): 14 εταίροι από 8 χώ-ρες (αυστρία,  ελλάδα,  ιταλία,  λετονία,  ολλανδία, Σουηδία, Σλο-βακία και Μεγάλη Βρετανία) ανταλλάσουν γνώσεις και εργα-λεία για την προσαρμογή της αστικής ανάπτυξης στις νέες κλιματι-κές προκλήσεις. από την ελλάδα, συμμετέχει ο Δήμος Καλαμαριάς.Περισσότερες πληροφορίες: http://www.grabs-eu.org/ Older people for Older people (κατηγορία "ανάπτυξη χω-ρίς αποκλεισμούς"): Περιφερειακές αρχές στη Φινλανδία, τη γροι-λανδία, τη Βόρεια  ιρλανδία, τη Σκωτία και τη Σουηδία συνεργάστη-καν με ηλικιωμένους προκειμένου να βρουν εναλλακτικούς τρό-πους παροχής των υπηρεσιών που χρειάζονται σε αγροτικές περιοχές.Περισσότερες πληροφορίες: http://www.o4os.eu South East Malme (κατηγορία "ανάπτυξη υποβαθμισμένων αστι-κών περιοχών"): το σουηδικό έργο δημιούργησε στρατηγικές συνερ-γασίες μεταξύ κατοίκων, ιδιοκτητών ακινήτων και επιχειρήσεων σε τέσσερις περιοχές του  νοτιοανατολικού Μάλμε με υψηλά ποσοστά ανεργίας. Περισσότερες πληροφορίες: http://www.malmo.se/ Podlaskie Voivodeship (κατηγορία "Πληροφόρηση κοινού"): Η πολωνική αυτή περιφέρεια δημιούργησε έναν δικτυακό τόπο στα πο-λωνικά και στα αγγλικά με λεπτομερείς πληροφορίες γύρω από τις επενδύσεις της εε και τους δικαιούχους ευρωπαϊκών προγραμμάτων.Περισσότερες πληροφορίες: http://www.podlaskiedotacje.pl/ Ενσωματωμένη εικόνα 1

  


        Ιωαννίδης  Αχιλλέας  -  Αρθρογράφος
                  axilleas23@yahoo.gr


#1   
mary_omikron
Βετεράνος , Forum Moderator
Chat
12.01.2013, 15:24

Παράθεση:

Το μέλος axilleas23 στις 12.01.2013, 13:43 έγραψε...

         Ιωαννίδης  Αχιλλέας  -  Αρθρογράφος
                  axilleas23@yahoo.gr

Αχιλλέα εντελώς άκυρο να αναδημοσιεύεις ενημερωτικά δελτία του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  (τομέα έρευνας και καινοτομίας  www.ekt.gr/research) και να υπογράφεις από κάτω ως :  

Αχιλλέας Ιωαννίδης - αρθρογράφος#2   


Αυτά τα διάβασες;