ελληνική μουσική
347 online   ·  209.158 μέλη

Πρόταση του ΤΜΣ Ιονίου Παν. για την διαβαθμιση των ωδειακων

johnsl
Βασική Νότα
Chat
03.07.2016, 12:14

Παρακαλω  την γνωμη σας  σχετικα  με αυτη  την ''προταση''

ΠΡΟΤΑΣΗ
του Τ΅ή΅ατος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Παναεπιστη΅ίου
σχετική ΅ε
1)
τη δυνατότητα διαβάθ΅ισης των τίτλων σπουδών που απονέ΅ονται από τα Ωδεία
2)
τη δυνατότητα εισαγωγής αποφοίτων των Ωδείων στην τριτοβάθ΅ια εκπαίδευση 
Α. Γενικό πλαίσιο των ΅ουσικών σπουδών στην Ελλάδα
1. Οι ΅ουσικές σπουδές στην τριτοβάθ΅ια εκπαίδευση 
Οι ΅ουσικές σπουδές εισήχθησαν επίση΅α στην τριτοβάθ΅ια εκπαίδευση της χώρας ΅ας ΅ε την
έναρξη λειτουργίας του Τ΅ή΅ατος Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. το ακαδη΅αϊκό έτος 1985-86.
Ακολούθησε η λειτουργία άλλων τριών τ΅η΅άτων: του Τ΅ή΅ατος Μουσικών Σπουδών του
Ε.Κ.Π.Α. (1991-92), του Τ΅ή΅ατος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστη΅ίου (1992-93) και
του Τ΅ή΅ατος Μουσικής Επιστή΅ης και Τέχνης του Πανεπιστη΅ίου Μακεδονίας (1998-99). 
Τα ΅ουσικά Τ΅ή΅ατα καλύπτουν όλο το φάσ΅α των Μουσικών Επιστη΅ών, τρία από αυτά
θεραπεύουν επιπλέον τον το΅έα της Σύνθεσης (Τ΅ή΅α Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ., Τ΅ή΅α
Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστη΅ίου, Τ΅ή΅α Μουσικής Επιστή΅ης και Τέχνης του
Πανεπιστη΅ίου Μακεδονίας) και δύο από αυτά προσφέρουν προγρά΅΅ατα σπουδών στον το΅έα της
΅ουσικής Εκτέλεσης (Τ΅ή΅α Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστη΅ίου, Τ΅ή΅α Μουσικής
Επιστή΅ης και Τέχνης του Πανεπιστη΅ίου Μακεδονίας). Τα αντικεί΅ενα σπουδών προσφέρονται
από τα τέσσερα αυτά Τ΅ή΅ατα τόσο σε προπτυχιακό, όσο και σε ΅εταπτυχιακό επίπεδο. 
Από την ίδρυση τους ΅έχρι σή΅ερα, τα τέσσερα Τ΅ή΅ατα έχουν αναπτύξει έναν ση΅αντικότατο
κύκλο ακαδη΅αϊκών, ερευνητικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων σε εθνικό και σε διεθνές
επίπεδο. Και τα τέσσερα έχουν υιοθετήσει εδώ και χρόνια το Ευρωπαϊκό Σύστη΅α Μεταφοράς και
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), καθώς και το Erasmus Charter for Higher Education
(ECHE), που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη συ΅΅ετοχή ενός τριτοβάθ΅ιου
εκπαιδευτικού ιδρύ΅ατος στο ευρωπαϊκό πρόγρα΅΅α Erasmus+. Παράλληλα, τα προγρά΅΅ατα
σπουδών τους είναι πλήρως εναρ΅ονισ΅ένα ΅ε τις απαιτήσεις της διακήρυξης της Μπολόνια. 
Όπως όλα τα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, υπόκεινται ανά τακτά χρονικά διαστή΅ατα σε εσωτερική και σε 
εξωτερική αξιολόγηση. 

2. Οι ΅ουσικές σπουδές στα Ωδεία 
Η ΅ουσική εκπαίδευση στη χώρα ΅ας, από το 1871 (ίδρυση του Ωδείου Αθηνών) ΅έχρι και τη
στιγ΅ή που ιδρύθηκαν τα Τ΅ή΅ατα Μουσικών Σπουδών, παρεχόταν αποκλειστικά από τα Ωδεία, οι
δε απονε΅ό΅ενοι τίτλοι σπουδών απέδιδαν και επαγγελ΅ατική επάρκεια. 
Τα Ωδεία είναι αδιαβάθ΅ητα και υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισ΅ού και Τουρισ΅ού. Η
λειτουργία τους διέπεται από τα εξής βασικά νο΅οθετή΅ατα: Ν.∆. 1445/1942, Ν.∆. 2010/1942, Ν.
2870/1954, Β.∆. «περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισ΅ού του Ωδείου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ
229 Α΄/11-11-1957), Β.∆. 16/1966, Ν. 299/1976. Τα Ωδεία – εκτός από το Κρατικό Ωδείο
Θεσσαλονίκης – είναι είτε Ν.Π.Ι.∆., είτε ιδιωτικές επιχειρήσεις. 
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι είναι τελείως αδύνατο τα Ωδεία να παρέχουν τίτλους
τριτοβάθ΅ιας Εκπαίδευσης, αφού για ΅εν τα ιδιωτικά Ωδεία κάτι τέτοιο θα προσέκρουε στο
άρθρο 16 του Συντάγ΅ατος, για δε το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης ελλείπουν παντελώς οι
θεσ΅ικές προβλέψεις για τα προσόντα και τις διαδικασίες πρόσληψης και εξέλιξης των
διδασκόντων, για τον τρόπο εισαγωγής των φοιτητών, για την αξιολόγηση των
προγρα΅΅άτων σπουδών, των υποδο΅ών και του διδακτικού προσωπικού, και γενικά για όλα
όσα αποτελούν το ρυθ΅ιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Α.Ε.Ι. υπό την εποπτεία του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ΅άτων. 
Ση΅ειώνεται ότι, σε όσες  ευρωπαϊκές χώρες υπήρξε διαβάθ΅ιση των Μουσικών Ακαδη΅ιών και
Κονσερβατορίων ΅ε βάση τη διάρθρωση σπουδών σε προπτυχιακό και ΅εταπτυχιακό επίπεδο, αυτό
έγινε ΅ετά απο πλήρη αναδιάρθρωση των προγρα΅΅άτων και του περιεχο΅ένου των σπουδών τους
και ΅ετά απο πλήρη αναθεώρηση των προδιαγραφών, των προσόντων και της διαδικασίας
αξιολόγησης του διδακτικού προσωπικού τους ΅ε βάση αυστηρούς κανόνες, πάντα υπό την
εποπτεία του οικείου Υπουργείου Παιδείας. 
Β. Πρόταση για το θέ΅α της διαβάθ΅ισης των τίτλων σπουδών των Ωδείων και της εισαγωγής των
αποφοίτων τους στα Α.Ε.Ι. 
Τα Α.Ε.Ι. έχουν διττό ρόλο, αφενός ΅εν να παρέχουν εκπαίδευση, αφετέρου δε να δια΅ορφώνουν,
να ορίζουν και να πιστοποιούν τα επίπεδα των ειδικεύσεων και τα απαιτού΅ενα για αυτά προσόντα.
Υπό αυτή την έννοια, το Τ΅ή΅α Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστη΅ίου προτείνει την εξής
διαδικασία για την πιστοποίηση και διαβάθ΅ιση των τίτλων σπουδών των Ωδείων, που κρίνεται ως
απολύτως απαραίτητη, προκει΅ένου να συνδεθεί η ΅ουσική εκπαίδευση ΅ε το ήδη θεσ΅οθετη΅ένο
Εθνικό (και, κατ’ επέκτασιν, το Ευρωπαϊκό) Πλαίσιο Προσόντων. 
1. Κάθε χρονιά θα διενεργούνται, ΅ε ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευ΅άτων, εξετάσεις για την απόκτηση του Εθνικού ∆ιπλώ΅ατος Μουσικής. Ο
συγκεκρι΅ένος τίτλος θα αντιστοιχεί στη βαθ΅ίδα 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.
2. ∆ικαίω΅α συ΅΅ετοχής στις εξετάσεις θα έχουν οι διπλω΅ατούχοι των αναγνωρισ΅ένων Ωδείων
στις ειδικότητες που αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Πολιτισ΅ού, ΅ε την προϋπόθεση ότι
κατέχουν απολυτήριο Λυκείου. Επιπλέον θα ΅πορούσε να τεθεί και κάποιο ανώτατο όριο ηλικίας.
3. Η ακριβής ύλη των εξετάσεων ανά ειδικότητα θα οριστεί εφάπαξ, σε συνεργασία ΅ε τα Τ΅ή΅ατα
Μουσικών Σπουδών των ελληνικών Α.Ε.Ι.
4. Εκτός από το αντικεί΅ενο της ειδίκευσής τους, οι υποψήφιοι θα εξετάζονται στο ΅άθη΅α:
Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων. 
5. Η Εθνική Εξεταστική Επιτροπή, που θα πρέπει να περιλα΅βάνει όλες τις απαραίτητες
ειδικότητες, θα αποτελείται από ειδικούς καθηγητές Α.Ε.Ι. της η΅εδαπής και της αλλοδαπής.
6. Οι επι΅έρους επιτροπές ανά αντικεί΅ενο προτείνεται να είναι τρι΅ελείς. Το κάθε ΅έλος θα
βαθ΅ολογεί στην κλί΅ακα 1-20 και εν συνεχεία θα υπολογίζεται ο ΅έσος όρος, ο οποίος θα πρέπει
να είναι από 10 και άνω. Όσοι λάβουν τη βάση 10 τόσο στο ΅άθη΅α της ειδίκευσης, όσο και στον
Έλεγχο Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων, θα λα΅βάνουν το Εθνικό ∆ίπλω΅α Μουσικής, ΅ε τον
βαθ΅ό που θα προκύπτει από τον ΅έσο όρο των δύο ΅αθη΅άτων. 
7. Οι κάτοχοι του Εθνικού ∆ιπλώ΅ατος Μουσικής θα ΅πορούν να αιτούνται την εισαγωγή τους
άνευ εξετάσεων σε οποιοδήποτε Τ΅ή΅α Μουσικών Σπουδών ή Τ΅ή΅α Μουσικής Επιστή΅ης και
Τέχνης επιθυ΅ούν, εφόσον εκείνο προσφέρει την ειδικότητα για την οποία έχουν λάβει το
Εθνικό ∆ίπλω΅α Μουσικής.
8. Κάθε Τ΅ή΅α Μουσικών Σπουδών ή Τ΅ή΅α Μουσικής Επιστή΅ης και Τέχνης θα ορίσει εφάπαξ
ένα ποσοστό του ετήσιου αριθ΅ού των εισακτέων του (προτείνεται να είναι από 0 έως 30%), που θα
διατίθεται για την εισαγωγή κατόχων του Εθνικού ∆ιπλώ΅ατος Μουσικής, ενώ το υπόλοιπο
ποσοστό θα καλύπτεται ΅ε το υπάρχον σύστη΅α των Πανελληνίων Εξετάσεων. Οι αιτήσεις θα
κατατίθενται σε κάθε Τ΅ή΅α χωριστά και οι διαθέσι΅ες θέσεις θα καλύπτονται ΅ε βάση τον βαθ΅ό
του κάθε υποψηφίου στο Εθνικό ∆ίπλω΅α Μουσικής. 

Γ. Τελικές επιση΅άνσεις 
Τα Ωδεία, όπως και τα Μουσικά Σχολεία, διαδρα΅ατίζουν έναν ση΅αντικότατο ρόλο στην πυρα΅ίδα
της ΅ουσικής εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητο να υπάρξει συνεργασία ΅ε τα
΅ουσικά Τ΅ή΅ατα των Α.Ε.Ι., προκει΅ένου να εκσυγχρονιστούν τα προγρά΅΅ατα σπουδών και,
παράλληλα, να αναγνωριστούν οι σπουδές σε νέα και πολύ ση΅αντικά αντικεί΅ενα που
αναπτύσσονται σε αντιστοιχία ΅ε τη διεθνή πρακτική, όπως είναι η ΅ουσική τζαζ, η παραδοσιακή
΅ουσική και η ηλεκτρονική ΅ουσική.   

Η Συνέλευση του Τ΅ή΅ατος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστη΅ίου


#1   
p-theofanis
Σολίστ
Chat
20.07.2016, 09:58
Τελικά κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει μια περαιτέρω συζήτηση, ένα Συνέδριο ανά περιοχές εκτός από Αθήνα αλλά και σε άλλες Περιοχές της Ελλάδος για αυτό το μείζον συγκεκριμένο θέμα και μάλιστα θα πρέπει να γίνει συνάντηση με Πανεπιστημιακών Εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ωδείων - Μουσικών Σχολών.
#2