ελληνική μουσική
283 online   ·  205.170 μέλη


Τυχαίος Όρος: Υψηλή

Χαρακτήρας ποσότητας της βυζαντινής μουσικής και συγκεκριμένα κατάβασης (βλ. σχετικά στη λέξη «χαρακτήρες» στην εγκυκλοπαίδεια μουσικών όρων του ΜΗ).
Η απόστροφος κατεβαίνει 1 φωνή Για παράδειγμα αν ο πριν από την απόστροφο χαρακτήρας αντιστοιχεί στον φθόγγο Πα, η απόστροφος που τίθεται μετά τον Πα αντιστοιχεί στον φθόγγο Νη (στη Βυζαντινή μουσική η κλίμακα των φθόγγων είναι : Νη – Πα – Βου – Γα – Δι – Κε – Ζω – Νη).





Βιβλιογραφία:
Διονυσίου Ηλιόπουλου, «Μέθοδος βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής», εκδ.1995,
Ιωάννου Μαργαζιώτη, «Θεωρητικόν βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής», εκδ.1960





επιστροφή

2555