αρχική σελίδα MusicHeaven κεντρική σελίδα του blog περισσότερα Blogs
το κακό...
πάρτε το χαμπάρι ξαναρχόμαστε
Home

17 Νοεμβρίου 2009, 20:11
ἡ ἀγάπη ἄργησε μιὰ μέρα


καὶ ἡ ἐξέγερσι 6 χρόνια

- Στείλε Σχόλιο


30 Ιανουαρίου 2009, 19:17
ἀθάνατο ἔντεχνο...


video 
video 

 

βρεῖτε τὶς διαφορές. γιατί, γιὰ τὶς ὁμοιότητες... 6 σχόλια - Στείλε Σχόλιο


21 Ιανουαρίου 2009, 00:14
ΑΒγά ἤ ΑΥγά ?


video 


ὀρθοΠΑΙδικός ἤ ὄρθοΠΕδικός?

ΑΥτί ἤ ΑΦτί ?

ΤΡΕΝο ἤ ΤΡΑΙΝο ?

βρεῖτε κι ἄλλα !

P.S: στὸ έπόμενο: ἡ ἑνδεκάδα τοῦ ΜΗ. ποιὸ μέλος, σὲ ποιὰ θέσι, μὲ ποιὸ σύστημα. τὰ πάντα ὅλα θὰ ποῦμε, δω πέρα6 σχόλια - Στείλε Σχόλιο


11 Ιανουαρίου 2009, 15:51
έκάναμεν ἐπανάστασι


ξεκινάω μὲ μιὰ τεράστια συγγνώμη ποὺ δὲν βάζω γιὰ τίτλο "Έκανα λάθος, να με συγχωρείτε" ποὺ μοῦ πρότεινε ἡ fler(ἄσχετο: πῶς καταφέρατε κει πάνω νὰ κάνετε καὶ τὴν fler νὰ χάσῃ τὸ χιοῦμορ της, μόνο ἕνα περου ξέρει). μὲ ταλανίζει γιὰ μέρες ἡ σκέψις, νὰ κάνω πραξικόπημα καὶ νὰ άναλάβω τὶς τυχες τοῦ site. πράγμα δύσκολο,μιᾶς καὶ εἶναι γνωστό, ὅτι τὀ ΜΗ εἶναι ἀπὸ τὰ πιὸ ἀπροσπέλαστα site ποὺ ὑπάρχουν στὸ net. γι' αὐτὸ, μοῦ γεννήθηκε ἡ ἰδέα νὰ κάνῃ πραξικόπημα τὸ ΜΗ καὶ νὰ ἀναλάβῃ τὶς τυχες τῆς χωρας. μὲ λέει, ποὺ μὲ λέει ἀκροδεξιό ὁ mprizas. μὴν πάει χαμένη ἡ φαια οὐσία ποὺ κατανάλωσε. πιὸ συγκεκριμένα:

Πρωθυπουργός: θὰ περιμένατε, τὴν θέσι αύτή, νὰ τὴν καταλάβῃ ὁ jorge. δὲν ὑπὰρχει καμμία ἔκπληξις καὶ πρῶτος ὑπουργός εἶναι πράγματι ὁ ἐμπνεστὴς τῆς ἰδέας τοῦ site. ἐν ἀντιθέσει μὲ ἄλλα πραξικοπήματα, ὁ ἔν λόγῳ πρωθυπουργός δίνει πολλὲς ἐξουσίες στοὺς ὑπουργούς του καὶ ἐπεμβαίνει μόνο γιὰ νὰ ἐξορίσῃ ἀπὸ τὴν χώρα ὅσους ἔχουν λόγική...σόρρυ ἐννοῶ ὅσους ἀπειλοῦν τὴν καθεστηκυία τάξι.

ὑπουργὸς ἐξωτερικών: ὁρίζεται ὁ sea_like_eyes. μὲ τὸ σκεπτικό νὰ βάλουμε ἕνα ὡραῖο παιδί(κατὰ δήλωσιν τοῦ ἰδίου) καὶ νὰ σαγηνεύουμε τοὺς ἐξωτερικοὺς ὑπουργούς. παραλλήλως, ἡ-παγκοίνως-γνωστὴ κλίσις τοῦ ἐν λόγῳ μέλους στῖς ξένες γλῶσσες-στῆν σαλόνικα εἶναι γνωστός καὶ ὡς ὁ τετράγλωσσος δαίμονας-κάνει πιὸ εὔκολη τὴν ἐπικοινωνία μὲ τὸν ἔξω κόσμο. ὑφυπουργος, διορίζεται ἡ kou(kou)_matina γιὰ τὶς ἐπαφές μὲ κουβα

ὑπουργὸς ἀπασχόλησης καὶ κοινωνικῆς προστασίας: ὁρίζεται ἡ pashalina_makia. ἡ τοποθέτησίς της μπορεῖ νὰ προκαλέσῃ ἀνβτιδράσεις, ἀλλὰ ποιος ἄλλος μπορεῖ νὰ καταλάβῃ καλλίτερα τὴν μάστιγα τῆς ἀνεργίας, ποὺ μαστίζει τὸν σημερινό ἕλληνα? παραλλήλως, ἡ γνωστή σὲ ὅλους μας εὐαισθητοποίησίς της γιὰ τὰ ναρκωτικά, διαλύει κάθε σύννεφο  ἀμφισβήτησης. ὑφυπουργός, ἡ tren

ὑπουργὸς οἰκονομίας: τὸ μέλος mprizas. γιὰ νὰ μαζέψῃ ὅσα δὲν πρόλαβε ὁ  ἀλογοσκούφης ;) ὑφυπουργός, ἕνας ἐκ τῶν φίλων του. δικῆς του ἐπιλογῆς-καὶ τὰ premium ἔτσι τὰ βγάζει

ὑπουργὸς ἀνάπτυξης: ἡ pastella. τῆς δίνεις ἕνα κομμάτι ξύλου, ἕνα κομμάτι λαστίχου, δυο κουμπιά καὶ μιὰ κλωστή καὶ σοῦ φτιάχνει πιεσόμετρο. ποιόν νὰ βάλουμε, δηλαδή? ἑμένα? ὑφυπουργός, κάποιος, τὸν ὁποῖο δὲν συμπαθεῖ, γιὰ νὰ χῃ κάποιον νὰ κατηγορῇ ὅτι τῆς ὑποσκάπτει τὸ ἔργο.

ὑπουργὸς ἀγροτικῆς ᾶνάπτυξης καὶ τροφίμων: ὁ astron. θὰ προσδώσῃ μιὰ ἐπιστημονικὴ χροια στὸ ὑπουργεῖο. μπορεῖ τὶς ἐξαγγελίες του νὰ μην τὶς καταλάβῃ κανείς, ὅμως σίγουρα τὰ ἀποτελέσματα θὰ εἶναι πέραν κάθε προσδοκίας. πρῶτος στόχος: καλλιέργεια ραπανακίων στὸν πλανήτη πλούτωνα. ὑφυπουργό δὲν ἔχει, μιᾶς καὶ δὲν ὑπάρχει θνητὸς νὰ σταθῇ ἐπάξια δίπλα του.

ὑπουργὸς δικαιοσύνης: ὁ gl.ψυχραιμία, σωστὴ κρίσις, ἀμεροληψία. δοκιμάστηκε στὶς πιὸ δύσκολες συνθῆκες. ὑφυπουργός, δὲν χρειάζεται

ὑπουργὸς ἐμπορικὴς ναυτιλίας και νησιωτικῆς πολιτικῆς: ὁ aiolos_m. ἔχει ἀποκτήσει ἐμπειρία καὶ μετὰ τὸ πέρασμα του ἀπὸ τὰ πιὸ ἀπομακρυσμένα μέρη, μπορεῖ νὰ καταλάβει καλλιον οἱουδήποτε τὶς θαλάσσιες-καὶ ὑποθαλάσσιες-ἀνάγκες τῆς χωρας. ὑφυπουργός, τὸ μέλος kalligeris(γιὰ λίγους)

ὑπουργὸς μεταφορών καὶ ἐπικοινωνιών: δύσκολος ἐπιλογή. μάλλον unick, μιᾶς καὶ πρόσφατα ἀνακάλυψε ὅτι ὑπάρχουν καὶ ἄλλοι τρόποι μεταφορᾶς πλην τοῦ αὐτοκινήτου. 

ὑπουργὸς ΠΕΧΩΔΕ: ὁ audioslave. γιὰ νὰ γίνῃ τὸ γήπεδο τοῦ παναθηναἱκοῦ, ὅπου γουστάρουμε. ὑφυπουργός, ἡ magicadespell

ὑπουργὸς μακεδονίας-θράκης: ἡ peace18. δὲν ξέρει κανεις τὴν μακεδονία καὶ τὴν θράκη, καλλίτερα. θὰ ἐξορίσῃ παν μη μακεδονικόν, θὰ ἀπαγορεύσῃ τὴν εἴσοδον σὲ βδελυροὺς ἀθηναίους καὶ θὰ ἀνοίξῃ κι ἄλλα ξενυχτάδικα. ὅ,τι θέλει κάθε σύγχρονος θρακομακεδόνας, δηλαδή. ὑφυπουργός, ἡ ariadni0(ὁσα ἑννιάρια ἔχει)

ὑπουργὸς ὑγείας καὶ κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης: ἡ neerie. μιὰ ματιὰ στὸ blog της, θὰ σᾶς πείσῃ. ἔτοιμη γιὰ νὰ θεραπέυσῃ τὸ κάθε τί, ἀπὸ πόνους στὸ στομάχι μέχρι ψυχολογικὰ προβλήματα, τὰ ὁποία προκύπτουν ἀπὸ ἀλλεργία στὶς γατες. ἀλληλέγγυα, γιὰ τὸ κάθε τι, μιᾶς καὶ τὰ ἔχει περάσει ὅλα-ἐκτὸς, ἴσως, ἀπὸ μαγουλαδες. ὑφυπουργός, ἡ f_angel, ἡ ὁποία ἀρχίζει νὰ τὰ παθαίνῃ ὅλα, ἀπὸ τώρα 

ὑπουργὸς τουριστικής ἀνάπτυξης: ὁ deos. ἔχει ἐπισκεφθῇ τὰ πάντα. ἔχει κάνει τὰ  πάντα. ἄν γυρίσῃς νὰ τοῦ πῇς ὅτι πῆγες σὲ κάποιο μέρος, θὰ ἀρχίσῃ νὰ σοῦ ἀραδιάζῃ 35 μπαράκια καὶ 25 ρεστωραν ποὺ ἐπεσκέφθῃ. παραλλήλως, ἔχει καὶ ἐντυπωσιακὲς προτάσεις γιὰ ἐκμοντερνισμό τοῦ τουρισμοῦ. παράδειγμα, προσφορὰ σὲ ὅσους τουρίστες ἔρχονται στὴν ἑλλάδα, μικρῆς κρέπας μὲ σοκολάτα καὶ τυρί. τὸν ὑφυπουργό, τὶ νὰ τὸν κάνῃ ?

ὑπουργὸς πολιτισμού: ὁ μοναδικός ἐκτὸς ΜΗ. ἀλκίνοος ἰωαννίδης. παύεται παν μη  ἔντεχνο. ἐξορίζονται, spotlight_dancer καὶ λοιποί μεταλλάδες. λοβοτομή σὲ ὅσους δὲν βάζουν mic στὸ ΕΡΑ-ΜΗ(χορηγός μέγαρον μουικῆς ΜΠΟΥΑΤ). ὁ πολιτισμός, ἐπὶ τέλους, ἐπιστρέφει στὴν πολυβασανισμένη ἕλλάδα. ὑφυπουργός, kit_kat

ὑπουργὸς Παιδείας: ὁ gazakas. κόβεται τὸ ἐθνικῆς καὶ τὸ θρησκευμάτων. ὑφυπουργός, ὁ τσίπρας

κυβερνητικός ἐκπρόσωπος, μετὰ τὰ τελευταία γεγονότα, ἡ fler


10 σχόλια - Στείλε Σχόλιο


10 Ιανουαρίου 2009, 03:08
τὴν φάτσα μου βαρέθηκα, ῥε φιλε


να 'μαστε πάλι ἐδω, ἀνδρέα. θυμᾶμαι σαν παιδί, τὴν ἀγωνία ποὺ εἶχα νὰ δείχνω κάτι διαφορετικό, σὲ διαφορετικοὺς ἀνθρώπους. δημιουργούσα, μὲ ἄλλα λόγια, ἕνα δεύτερο ἢ καὶ τριτο προφίλ καὶ προσπαθούσα μέσῳ αὐτοῦ νὰ κατακτήσω ὅσα δὲν μπορούσα μὲ τὸν ἀληθινό μου ἑαυτό. μεγαλώνει, ὁ ἄνθρωπος καὶ ξεπερνάει τὶς παιδικές του συνήθειες. ἰσχύει, πάντοτε, ὅμως ?πολλὲς φορές, στὸ ΜΗ, διακρίνει κάποιος μέλη, διπλοεγγεγραμμένα-κατὰ τὸ δη λεγόμενον. δημιουργοῦν, δηλαδή, ἕναν δεύτερο λογαριασμό, μὲ τὸν ὁποῖο καταφέρνουν ὅλα ὅσα δὲν δύνανται νὰ καταφέρουν μὲ τὸν πρῶτο. οἱ λόγοι? 

- δὲν χωέ μεναγκό: ὁ προαιώνιος σκοπός, παρουσιάσεως ἑτέρου προσώπου ἀπὸ τοῦ  πραγματικοῦ. τὸ μόνο ποὺ σὲ τραβάει εἶναι οἱ ταινίες τοῦ ζαν κλοντ βαν νταμ καὶ οἱ μελωδικοὶ ἦχοι τῶν kreator(γιὰ περισσότερες πληροφορίες στὸν μεταλλοπατέρα του ΜΗ, sea_like_eyes). πῶς θὰ ῥίξω μιὰ εὐαίσθητη μεναγκό, ποὺ συγκινείται ἀκόμα καὶ ὅταν κλαίῃ ὁ τζοι στὰ φιλαράκια ? ποῦ τὸ πιο χαρούμενο τραγούδι ποὺ τραγουδάει, εἶναι ἡ διασκευή τοὺ "μιὰ βάρκα ἦταν μόνη", ἀπὸ τὸν φοῖβο δεληβοριά(κινηματογραφικὴ ἐκτέλεσις: ἀλίκη βουγιουκλάκη). ἀπλό. ξεπατικώνεις ὅλες τὶς ἀτάκες ἀπὸ τὸ "ἀμελί"καὶ μαθαίνεις ἀπ' ἔξω στίχους ἀπὸ τραγούδια τῶν μάλαμα, ἰωαννίδη καὶ κυρμιζή. πρέπει ὁμως νὰ ἀπαλλαγῇς ἀπὸ τὴν παλιὰ σου εἰκόνα. γι αὐτό, ἀπὸ μέλος katourimeni_podia, μετατρέπεσαι σὲ melwdiko_elafaki καὶ εἶσαι ἔτοιμος νὰ κατακτήσῃς τὴν γυναίκα τῶν ὁνείρων σου. φυσικά, τὸ γεγονός ὅτι δεν μπορεῖ νὰ διαγράψῃς τὸ προφίλ σου, σοῦ δίδει τὴν δυνατότητα-μετὰ τὴν χυλόπιτα ἀπὸ τὸ εὐαίσθητο μέλος-νὰ ἐπανακάμψῃς ὡς katourimeni_podia, συμμετέχοντας σὲ τόπικ στὸ φόρουμ, ὅπως "πῶς ξυρίζετε τὰ πόδια σας"

συμβουλή: κοπάνα την. τὶς ὡραίες γυναῖκες στὸ ΜΗ, τὶς ἔχουν προλάβει ἄλλοι. 

- ἀλλάξανε τὰ πλάνα μου-κοιμήθηκα στὴν μάνα μου: ἀποφασίζεις νὰ ἀλλάξῃς συμπεριφορά, δι’ ὅτι μὲ τὴν παρούσα σὲ μαθανε. ὁ spot, ὁ mouf καὶ ὁ kid σὲ κάνουν ῥόμπα ὅποτε μπαίνεις στὸ τσατ. στὰ τόπικ σοῦ ὑπενθυμίζουν πατάτες ποὺ ἔχεις πεῖ, συνεντεύξεις ποὺ (δὲν) ἔχεις πάρει.τὸ blog σου μοιάζει μὲ τὶς ἀπαντήσεις ποὺ δίνουν ψυχασθενείς σὲ ψυχίατρους ὅταν τοὺς δείχνουν ζωγραφίες(-τὶ νιώθετε ὅταν βλέπετε αὐτὸ το λουλούδι? -νιώθω ὅτι παίρνω τὸ λουλουδι στὸ ἕνα χέρι καὶ μὲ τὸ ἄλλο σφάζω τὸν jorge μὲ κουζινομάχαιρο κ.ο.κ). παιρνεις τὴν ἀπόφασι νὰ ἀλλάξῃς τὸ profile σου, ὦστε νὰ μάθῃς τὶ πιστεύουν γιὰ σένα. μπορεῖς νὰ προφασισθῇς ὅτι εἶσαι συγγενης πρώτου βαθμοῦ τοῦ ἀτόμου ποὺ κρυβόταν πίσω ἀπὸ τὸ ὀριτζιναλ nick σου καὶ βάσει αὐτοῦ νὰ ψαρέψῃς κόσμο. ἐν συνεχεία, ἀλλάζεις ἐκ νέου nick καὶ τὸ παίζεις ἄτομο ἀντιθέτο φύλου.

συμβουλή: σὲ γελάσανε καὶ χάνεις τὸν καιρό σου, δὲν σοῦ τα 'μαθε καλά ὁ δάσκαλός σου

- δὲν κάνω ἐντύπωσι-δὲν μοῦ δίδουν σημασία: ἔχεις ἕνα προφίλ, ψαγμένο ἀρκετά. γράφεις σχόλια σὲ τόπικ ἀπαξιωτικά, πχ γιὰ θρυλικὰ συγκροτήματα. ἔχεις μιὰ έκπομπή στὸ radio MH, ποὺ παίζει μουσική πέραν τῶν καθιερωμένων. τὴν ψάχνεις ποικιλοτρόπως, σὲ πολλὰ θέματα. ὅμως, δὲν ἔχεις τὴν ἀποδοχὴ καὶ τὴν ἀνταπόκρισι ποὺ θὰ ἐπιθυμοῦσες. μιὰ τῶν ἡμερῶν, ἡμέρα, ἀποφασίζεις νὰ διαγράψῃς blog, νὰ σταματήσῃς ἐκπομπές καὶ νὰ φτιάξῃς νέο profile. 2-3 στενά σου πρόσωπα, θὰ σὲ βοηθήσουν νὰ βρῇς τὶ θὰ κάνῃς. φτιάχνεις ἑνα blog ποὺ τραβάει τὴν προσοχή, ἀρχικῶς. ἡ λύσις, ἀπλή. σατιρίζεις τὰ ἄλλα blogs, τὰ ἄλλα μέλη. δὲν σὲ ἐνδιαφέρει ποὺ ἄλλοι το καναν πρὶν ἀπὸ σένα. ἔχεις πεἰσει τὸν ἑαυτό σου, ὁτι τὸ δικό σου διαφέρει-μπορεῖ καὶ στὰ σημεῖα. 

συμβουλή: γράψε κάτι καὶ μὲ τὸν παλιό σου λογαριασμό, μὴν σὲ πάρει χαμπάρι κανένας kid.  


11 σχόλια - Στείλε Σχόλιο


01 Ιανουαρίου 2009, 17:14
σᾶς εὔχομαι...


καλὸ μηνα
4 σχόλια - Στείλε Σχόλιο


ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συγγραφέας
heartbreak-kid
εξωτερικές εργασίες σε γραφείο τελετώνΠερί Blog
blogs.musicheaven.gr/heartbreak-kid

εμπνευσμένο από την κορυφαία ελληνική ταινία της τελευταίας 25ετίας...Tags
Επίσημοι αναγνώστες (8)
Τα παρακάτω μέλη ενημερώνονται κάθε φορά που ανανεώνεται το blogΓίνε επίσημος αναγνώστης!


Πρόσφατα...


Δημοφιλέστερα...
Αρχείο...


Φιλικά Blogs


    Links    Ανάπτυξη MusicHeaven.gr, Hosting interTEN
    Όροι Χρήσης